بخش اول (دروس تئوری)

نمره هر درس تئوری  بر اساس روشهای معرفی شده در ذیل تعیین میگردد:

الف ) – جهت دریافت بخشی از نمره ی هر درس دانشجویان محترم میبایست نکات هر فصل را طبق دستورالعمل مربوطه تهیه نمایند

توضیح:

۱- تحویل نکات هر درس تاثیر مثبت داشته و جبران کننده کسری نمره خواهد بود

۲- سقف نمره ی مشخصی برای نکات درنظر گرفته نمی شود و براساس کیفیت آن خواهد بود

۳- رعایت اصول نوشتار در تحقیق، و نظم و ترتیب نکات نوشته شده، در نمره آن موثر است

۴- برای هر بخش از درس، حداقل نکاتی که میبایست استخراج و نوشته شود اعلام می گردد

ب ) – از نکات هر درس تعدادی به عنوان سوال امتحانی برای میان ترم مشخص و دانشجویان محترم در آزمون مربوطه شرکت خواهند نمود ( زمان و نحوه امتحان بعدا اعلام خواهد شد )

ج ) – امتحان نهایی دروس تئوری بصورت  تستی یا تشریحی بر اساس ضوابط دانشگاهی و سقف نمره مشخص برگذار خواهد شد 

تذکر:

صحافی و طلق وشیرازه برای هر نوع تحقیق و یا کار تحویلی لازم نیست

صرفا برگه ها منگنه شود

بخش دوم (دروس عملی)

برای درسهای کارگاهی و آزمایشگاهی نمره بر اساس موارد ذیل خواهد بود:

الف ) – نیمی از نمره مربوط به گزارش کار ( ۱۰ نمره ) و ۵ نمره مربوط به نظم و انضباط و حضور در کارگاه و ۵ نمره مربوط به امتحان نهایی که بصورت عملی است، می باشد

ب ) – گزارش کار باید شامل موارد ذیل باشد:

۱- صفحه اول ) یکرو شامل: آرم و نام دانشگاه – نام گزارش کار آن روز- نام نویسنده-  اعضای گروه و تاریخ انجام میباشد

* – ساختار نوشتار همانند برگ اول پروژه کارشناسی است

۲- صفحه دوم ) که همان برگه دوم می باشد و صفحات بعدی پشت سرهم شامل: مقدمه یا خلاصه ای از گزارش مربوطه که معرفی کننده آن است حدود ۱۰ سطر /- تئوری کار یا ازمایش که شامل شرح کاملی از آن آزمایش یا وسیله کارگاهی انجام گرفته است – / روش انجام کار یا ازمایش که باید نحوه انجام کار بطور مشروح توضیح داده شود که در این قسمت شکل وسیله و جدول و یا نمودار آورده خواهد شد و در نهایت / خلاصه یا نتیجه گیری

* – شماره و شرح هر شکل در زیر آن و برای جدول در بالای آن آورده خواهد شد

برای مشاهده و دریافت نمونه صفحه اول هرگزارش اینجا کلیک نمایید

 

* – گروههای کار گاه یا آزمایشگاه از ۱ تا ۴ نفر خواهد بود

* – هر گروه حداقل یک گزارش کار باید تحویل دهد / هر یک از اعضای گروه میتواند برای خودش بطور مجزا تحویل دهد 

* – اگر گزارش کار نام نویسنده نداشته باشد نمره متعلق به همه اعضای گروه بطور یکسان است

* – اگر گزارش کار نام نویسنده داشته باشد نمره متعلق به نویسنده است ولی بقیه اعضا نیازی به نوشتن ندارند هرچند اگر تحویل دهند نمره خود را خواهند گرفت

* – اگر هیچ گزارشی برای یک جلسه یا تعدادی از جلسات از طرف گروه تحویل نشود نمره صفر آن جلسه یا بقیه جلسات ، متعلق به همه اعضای گروه است هرچند بقیه اعضا وظایف خود را به نحو احسن انجام داده باشند زیرا تعیین اعضای گروه و نوبت نوشتن گزارش توسط افراد، با دانشجو است و دیگری دخالتی ندارد ( در انتخاب اعضا دقت کنید)

* – اگر فردی در نوشتن گزارش دقت نکند و نمره متعلق به همه اعضا باشد بقیه افراد ضرر خواهند نمود پس بهتر است هرفردی که گزارش را تحویل میدهد نام خود را به عنوان نویسنده درج کند تا نمره خودش را دریافت کند

* – اگر دانشجویان محترم در گزارش خود نام نویسنده را درج کنند هرچند نوشتن گزارش آن روز از دیگران ساقط است اما درطول ترم باید حداقل ۳ عنوان گزارش را هرفردی تحویل داده باشد در غیر اینصورت مجموع نمره وی تقسیم بر ۳ خواهد شد

* – اگر گزارش کارها نام نویسنده نداشته باشد نمرات برای همه افراد گروه یکسان بوده و میانگین نمره گزارش کارها برای کلیه اعضای گروه بطور یکسان محسوب خواهد شد

* – اگر گزارش کار نام نویسنده داشته باشد و نام اعضای گروه نداشته باشد فرض میشود که گروه یک نفره بوده است . لذا ادعای دیگران پذیرفته نخواهد شد هرچند با فرد نویسنده بطور مشترک همکاری کرده باشند ( یک گروه باشند)

تذکر:

صحافی و طلق وشیرازه برای هر نوع تحقیق و یا کار تحویلی لازم نیست

صرفا برگه ها منگنه شود